niedziela, 21 października 2012

Odznaka „Gdynia za zasługi”.

W połowie lat 80. ubiegłego wieku Rada Miasta Gdyni ustanowiła odznakę „Gdynia za zasługi”. Tą niewielką odznakę zdecydowano się przyznawać osobom fizycznym i prawnym, które swoim działaniem przyczyniły się do rozwoju Gdyni, bądź rozsławiły jej imię. Odznaka ta przyznana być mogła na wniosek pisemny organizacji pozarządowej, dyrekcji przedsiębiorstwa, stowarzyszenia itp. zarówno z terenu miasta, jak też spoza niego.

Wnioski o przyznawanie „Odznaki” należało składać do Biura Miejskiej Rady, która przedkładała je specjalnej komisji. Komisję tą – spośród swojego grona wyłoniło Prezydium MRN, liczyła cztery osoby – z czego dwie były z PZPR, i po jednej z ZSL i SD. Wnioski rozpatrywano kolektywnie, a w przypadkach wątpliwych, po dyskusji przeprowadzano głosownie.

Komisja zbierała się w miarę potrzeb to jest w miarę napływania wniosków. Opinie i decyzje komisji odnotowywano na wniosku, a następnie je podpisywano. Przewodniczący Komisji referował na kolejnym posiedzeniu Prezydium wyniki pracy komisji. W zasadzie Prezydium bez dalszych uwag akceptowało wnioski komisji, potem wyciąg z protokołu trafiał do Biura MRN, które wystawiało stosowną legitymację i ewidencjonowało osobę, której przyznano odznakę.

Wręczenie „Odznaki” odbywało się przy okazji uroczystej akademii np. z okazji 1 – mają, lub specjalnie zwoływanego posiedzenia zarządu firmy lub organizacji. Wręczenia dokonywał zwykle Przewodniczący MRN, bądź jeden z jego trzech zastępców.

Wraz z odznaką wręczana była stosowna legitymacja. Odznakę stanowił metalowy krążek przytwierdzony do baretki z napisem Gdynia. Całość miała wymiar w pionie 29 mm, z czego sam krążek odznaki wynosił 20 mm. Na krążku tym – na tle stylizowanych fal morskich – widnieje herb Gdyni oraz napis „za zasługi”.

Przyznawanie „Odznaki” odbywało się zgodnie z przyjętym regulaminem, który określał kryteria jej przyznawania oraz sposób jej noszenia. Osobom odznaczonym przysługiwał tytuł „Zasłużony Gdynianin”.

Do czasu transformacji ustrojowej odznak tych przyznano około 170. następnie jej nadawanie kontynuowano. Obecnie osobom zasłużonym dla miasta przyznawany jest „Medal im. E. Kwiatkowskiego”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz